rechercher :

synonymes

envoyer promener (v. trans.)

envoyer balader